Gedegen plan


Stel, een gemeente wil een weg verbreden. Niet ver van de weg liggen kabels, die moeten worden verlegd. Meteen graven mag niet. Eerst moet een (civieltechnisch) onderzoek worden verricht, want:

  • op verontreinigde grond mag je niet (zonder meer) bouwen;
  • de mensen die ter plaatse aan het werk zijn, moeten veilig kunnen werken. Je moet dus weten of ze aan bepaalde stoffen worden blootgesteld;
  • de grond dient aantoonbaar geschikt te zijn om de constructie te dragen.


Tijdsdruk

Bij wegreconstructies of grootschalige verontreinigingen is er vaak sprake van tijdsdruk. Gemeentes en provincies willen dat het werk zo snel mogelijk wordt uitgevoerd, zodat de overlast voor omwonenden en lokale ondernemers wordt beperkt.

Mijn advies: handel snel, maar laat je niet opjagen. Haast is een valkuil. De ervaring leert dat wie overhaast te werk gaat, tijdens het werk vaak moet constateren dat aanvullend onderzoek nodig is. Gevolg: je maakt meer kosten dan nodig en het werk loopt vertraging op.

In het ergste geval komt het werk zelfs stil te liggen!

Onnodige vertraging, die we hadden kunnen voorkomen als we meer tijd hadden genomen voor een gedegen plan.

Gedegen plan

Een gedegen plan is een plan waarbij de benodigde werkzaamheden zo worden ingepland dat alle partijen, bijvoorbeeld aannemers en nutsbedrijven, met de resultaten ervan aan de slag kunnen. Samen met jou bepaal ik de strategie. Ik voer de onderzoeken uit en verzorg de rapportage of maak het bestek voor het onderzoek. Ook begeleid ik de aanbesteding/uitvoering ervan. Uiteindelijk bespaart dat kosten en beperkt dat de overlast. Een degelijk (civieltechnisch) onderzoek begint met een goede homogene vakverdeling. Van ieder wegvak maken we een analyse en bepalen we:
  • uit welke lagen de weg bestaat
  • hoe die lagen zijn samengesteld
  • of er relevante verschillen zijn in de samenstelling van de lagen


Strategie

Samen met jou bepaal ik de strategie. Ik voer de benodigde onderzoeken uit en verzorg de rapportage. Als je dat wilt, schrijf ik het bestek voor het milieuonderzoek. Dit bestek kan dan door de gemeente of de provincie worden aanbesteed. Mijn strategie is erop gericht de onderzoekswerkzaamheden in één keer uit te voeren. Dat beperkt de kosten én de overlast voor het verkeer/omwonenden.