Milieutechnische onderzoeken

De Soemeersingel in Helenaveen, wie kent deze niet? De weg staat bekend als ééntje in (zeer) slechte staat. Het is ook een zeer oude weg waarbij niet bekend is waaruit de onderlagen bestaan of hoe de weg is opgebouwd. Vragen die van te voren ontstonden waren onder andere:

  1. Welke funderingen kunnen we verwachten en hoe dik zijn deze?
  2. Zit er veen, hoe dik zijn deze lagen dan en op welke diepte bevinden deze zich?
  3. Wat is de verwachte draagkracht?
Om antwoord op deze vragen te krijgen heeft de gemeente Deurne meerdere partijen gevraagd offerte uit te brengen. Wij waren de economisch meest voordelige!Om de opbouw van de weg, de onderliggende fundering- en bodemlagen en de draagkracht te bepalen hebben wij achtereenvolgens de volgende onderzoeken verricht:
  • wegenscan
  • valgewichtdeflectiemetingen
  • sonderingen
  • milieutechnisch onderzoek

Aan de hand van de wegenscan met grondradar en een gammaspectrometer konden we al in een vroegtijdig stadium bepalen waar funderingen aanwezig zijn en wat de dikte ervan was. Tevens konden we aan de hand van de radarbeelden zien of er plaatselijk zinkassen als funderingsmateriaal was gebruikt. Ook de dikte en diepteligging van de veenlagen werd hiermee in beeld gebracht.

Deze informatie is vervolgens gebruikt om de boringen en de chemische analyses voor het milieutechnisch onderzoek te bepalen. Hiermee is in één onderzoeksfase voldoende informatie verzameld om het vervolgtraject (aanbesteding van het wegonderhoud) in te zetten. Zonder de wegenscan vooraf was dit niet gelukt!

Met een vooraf opgesteld gedegen onderzoeksplan hebben wij de klant volledig kunnen ontzorgen en hebben wij ervoor gezorgd dat de overlast voor omwonenden en het verkeer tot een minimum beperkt is gebleven.