Asfaltonderzoek


Bij asfaltonderzoek zijn de belangrijkste vragen: 

  • Bevat het asfalt wel of geen teer?
  • Zit het teer in laagjes in het asfalt?
  • Kan dit teerhoudende asfalt laagsgewijs worden weggefreesd?
  • Is het rendabel om het teerhoudende en teervrije asfalt gescheiden te verwijderen?

In de afbeelding aan de rechterzijde zie je een voorbeeld van een rapportage van een asfaltkern waarin de verschillende lagen, de teerhoudendheid en de samenstelling zijn bepaald.

Als het asfalt teervrij is, kan het worden hergebruikt. Teerhoudend asfalt moet worden afgevoerd naar een verwerker. PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) zijn de maatgevende stof. Boven de toetswaarde van 75 mg/kgds is sprake van teerhoudend asfalt.

Kortom: het asfaltonderzoek geeft al meer duidelijkheid over de mogelijkheden en de kosten die gemoeid zijn met de wegreconstructie.


Inzet grondradar

Door de unieke samenwerking met De Wegenscanners kan de gelaagdheid van het asfalt vóór het verrichten van boringen al in kaart worden gebracht. De geschiedenis van de weg wordt als het ware inzichtelijk gemaakt. Door deze gelaagdheden en samenstellingen van het asfalt te combineren kunnen kaarten worden gemaakt met homogene wegvakken conform CROW 210