Funderingsonderzoek


Onder de asfaltlaag bevindt zich meestal de funderingslaag. De funderingslaag bestaat vaak uit gebroken puin van onder andere gesloopte gebouwen en kan daardoor diverse verontreinigingen, zoals asbest of PAK’s, bevatten. Vroeger werden ook bijvoorbeeld zinkassen in funderingen van wegen verwerkt.

Een gedegen funderingsonderzoek moet daarom uitwijzen of de oude fundering kan worden hergebruikt. Is dat het geval, dan is dat zowel vanuit civieltechnisch als milieukundig opzicht gunstig.

De belangrijkste vraag die wordt beantwoord met een funderingsonderzoek is: zit er verontreiniging in?

Is de fundering vrij van asbest of andere verontreinigingen, dan kan hij vaak worden hergebruikt. Is de fundering verontreinigd, dan zit er vaak niets anders op dan hem af te voeren naar een verwerker.